Giáo trình thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

200.000

Tài liệu làm thanh quyết toán hợp đồng xây dựng rất là hiếm. Nhất là những sách có cả số liệu và bài tập, chỉ dẫn thực hành trên phần mềm để bạn có thể làm và ngẫm nghĩ, ngộ ra những điều mà thông tư nghị định quy định… thì càng hiếm. Các anh/chị đi trước có thể không chỉ dẫn cho bạn được, bảo lên Google mà search, nhưng lên mạng tìm kiếm thì toàn ra Nghị định, Thông tư.