Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng số 10/2019

Tập định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD (thay thế tập định mức ban hành theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng)

Danh mục: