Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình số 10/2019

Sách Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Lập dự toán hệ thống cơ điện, MEP hay ME, điện nước… cần sử dụng.

Xem sản phẩm
Đọc tiếp