Liên hệ

Giúp chặn Spam bằng cách trả lời câu hỏi: Khai căn bậc 2 của 16 bằng mấy?