Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B

Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng