Phần mềm Đấu thầu GXD

Dành cho nhà thầu đấu thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình